Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την εγκατάσταση Τηλεθέρμανσης Κοζάνης

Περιληπτική Διακήρυξη (pdf)

Αναλυτική Διακήρυξη (pdf)