Σύμβαση για την εκτέλεση μελέτης

Σύμβαση για την εκτέλεση μελέτης

ΚΟΖΑΝΗ 21-12-2021     

Τηλ.:2461051500                                                                            

Fax:2461051550

Email:deyakoz@otenet.gr

 

Υπογράφτηκε η σύμβαση για την εκτέλεση της μελέτης

«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ»

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Υπογράφηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης κ. Κ. Κυτίδη και τον νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» η σύμβαση για την εκτέλεση της μελέτης «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ».

Η μελέτη περιλαμβάνει την εκπόνηση και την εφαρμογή του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού για τη Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης, με σκοπό

  • την υιοθέτηση και την εφαρμογή ορθών πρακτικών στο δίκτυο διανομής του πόσιμου νερού, μέσω της ελαχιστοποίησης της παρουσίας ρυπαντών στο πόσιμο νερό και ειδικά στην πηγή του, της σωστής επεξεργασίας του νερού και της σωστής διανομής του στα δίκτυα ύδρευσης, ανεξάρτητα του μεγέθους των δικτύων αυτών, και
  • την διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Η υλοποίηση της περιλαμβάνει τέσσερα (4) στάδια.

Το πρώτο (1ο) στάδιο αφορά την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και την προετοιμασία του Οδηγού Σχεδίου Ασφάλειας Νερού.

Το δεύτερο (2ο) αφορά την εφαρμογή του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού και την αξιολόγηση των εργαστηριακών αναλύσεων.

Το τρίτο (3ο) αφορά την αξιολόγηση του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού.

Το τέταρτο (4ο) στάδιο αφορά την αναθεώρηση του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού και την σύνταξη της τελικής έκθεσης.

Το συμβατικό τίμημα για την εκτέλεση και την ολοκλήρωση της μελέτης   καθορίστηκε με βάση την προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, όπως αυτή υποβλήθηκε από αυτόν στον σχετικό διαγωνισμό, στο ποσό των 178.250,0 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014 – 2020».