ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ : «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ 2021-23» και «Ασφάλισης Γενικής Αστικής Ευθύνης και Περιουσίας / Διακοπής Εργασιών» για την περίοδο 2021-2022

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ : «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ 2021-23» και «Ασφάλισης Γενικής Αστικής Ευθύνης και Περιουσίας / Διακοπής Εργασιών» για την περίοδο 2021-2022

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Ενημερώνουμε ότι η νέα καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών,

για τους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς με τίτλο

  • «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ 2021-23» και
  • «Ασφάλισης Γενικής Αστικής Ευθύνης και Περιουσίας / Διακοπής Εργασιών» για την περίοδο 2021-2022,

λόγω  τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, είναι η 28/12/2021 ώρα 23:59

Ως εκ τούτω η Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των (υπό)φακέλων

  • «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και
  • «Οικονομική Προσφορά»,

θα γίνει ως εξής:

Α) Για τον διαγωνισμό  «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ 2021-23» (Αρ. Διακ.: 11/2021) Συστημικός Αύξονταs Αριθμόs:  144215, θα γίνει την Τετάρτη 05/01/2022 και ώρα 10:00πμ

Β) Για τον διαγωνισμό «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ»  (Αριθμός αναφοράς: Τ/Θ 0418/2021) Συστημικός Αύξονταs Αριθμόs: 139640 θα γίνει την Τετάρτη 05/01/2022 και ώρα 12:00πμ