ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΑΙΑΝΗΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΑΙΑΝΗΣ

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.),

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

τη με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου μέσω του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ. για την εκπόνηση του έργου:
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΑΙΑΝΗΣ, ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ»
Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα σε μορφή (PDF)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ . . . . . . . . ΕΔΩ
ANAΛYTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. . . . . . . . ΕΔΩ