ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.),
π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι
τη με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου μέσω του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ. για την εκπόνηση του έργου:
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΜΗΛΙΑΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΜΗΛΙΑΣ»

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα, σε μορφή PDF.

  • ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Εδώ
  • ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Εδώ
  • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ . . . . . . . Εδώ