Υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου - Αντικατάσταση εξωτερικών δικτύων ύδρευσης οικισμών Αργίλου - Οινόης και Ν. Νικόπολης Δήμου Κοζάνης

ΚΟΖΑΝΗ 14-2-2018 2ο χλμ Κοζάνης- Θεσ/νίκης ΚΟΖΑΝΗ Τηλ.: 2461051500 FAX: 2461051550 E- mail: deyakoz@otenet.gr

Η Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης στα πλαίσια της συνέχισης του επενδυτικού της έργου, τόσο με ίδιους πόρους όσο και με χρήση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης του Δήμου Κοζάνης προχώρησε στην υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του έργου «Αντικατάσταση εξωτερικών δικτύων ύδρευσης οικισμών Αργίλου, Οινόης και Ν. Νικόπολης Δήμου Κοζάνης» με τον ανάδοχο του έργου «ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΑΤΕ».
Το έργο προϋπολογισμού 2.300.000,00 Ευρώ είναι προγραμματισμένο να ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα 18 μηνών, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και περιλαμβάνει την κατασκευή νέου εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στους οικισμούς Αργίλου, Οινόης και Ν. Νικόπολης του Δήμου Κοζάνης συνολικού μήκους 14.750,00 μέτρων με αγωγούς πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς διαφόρων διαμέτρων με όλα τα απαραίτητα φρεάτια απομόνωσης, ελέγχου, διακλάδωσης, εκκένωσης και αερεξαγωγών για την ομαλή λειτουργία του δικτύου, την τοποθέτηση νέου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και την κατασκευή νέας δεξαμενής χωρητικότητας 1000 m3.
Στόχος του έργου είναι η ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της υδροδότησης των τριών οικισμών για την κάλυψη των τωρινών και μελλοντικών αναγκών με τον εκσυγχρονισμό και τον πλήρη έλεγχο του δικτύου καθώς και η προστασία του υδροφόρου ορίζοντα από την υπεράντληση λόγω του περιορισμού των διαρροών.
Με το έργο αυτό ολοκληρώνεται η τρίτη φάση κατασκευής υποδομών ύδρευσης σε οικισμούς του «Καποδιστριακού» δήμου Κοζάνης όπως είχε προγραμματιστεί από τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με χρήση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων και ακολουθεί ο προγραμματισμός της κατασκευής των απαραίτητων έργων ύδρευσης στους οικισμούς του «Καλλικρατικού» δήμου Κοζάνης.

ΑΠΟ ΤΗ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ