Υπογράφηκε σύμβαση υλοποίησης έργου για το εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης  Κοντοβουνίου, Σταυρωτής, Αμυγδαλιάς, Πύργου & Ανατολής  του Δήμου Κοζάνης.

Υπογράφηκε σύμβαση υλοποίησης έργου για το εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Κοντοβουνίου, Σταυρωτής, Αμυγδαλιάς, Πύργου & Ανατολής του Δήμου Κοζάνης.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Υπογράφηκε σήμερα 26 Ιανουάριου 2023  ανάμεσα στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κοζάνης και τον Ανάδοχο που προέκυψε από τον σχετικό διαγωνισμό, η σύμβαση για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΣΤΑΥΡΩΤΗΣ, ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ, ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ », εκτιμώμενης αξίας 670.280,90 €, της οποίας το συμβατικό ποσό ανέρχεται στα 436.952,62 € και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014 – 2020».

Το έργο αφορά την κατασκευή νέου εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στους οικισμούς Αμυγδαλιάς, Ανατολής, Πύργου, Σταυρωτής και Κοντοβουνίου του Δήμου Κοζάνης. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει την κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης μήκους 7.217 μ. από αγωγούς HDPE διαφόρων διαμέτρων και αντοχών σε πίεση καθώς και την κατασκευή των απαραίτητων φρεατίων απομόνωσης, ελέγχου, διακλάδωσης και εκκένωσης για την ομαλή λειτουργία του δικτύου. Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει επίσης την κατασκευή νέας διθάλαμης δεξαμενής χωρητικότητας 200 m3 με τον απαραίτητο Ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό.

Από την ΔΕΥΑΚ