Ζώνες Προστασίας Των Εργων Υδροληψίας

Ζώνες Προστασίας Των Εργων Υδροληψίας

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.), προκηρύσσει τη
με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου, για την εκπόνηση της τεχνικής υπηρεσίας:
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ»

Κατεβάστε την ακόλουθη Διμοσίευση

Σε μορφή (PDF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΕΔΩ