ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κοζάνης
Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2022/2023 & 2023/2024»

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα :

1. Αναλυτική Διακήρυξη Προμήθειας (αρχείο PDF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΕΔΩ
2. Εντυπο Οικονομικής Προσφοράς (αρχείο DOCX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΕΔΩ
3. Φύλλο Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών (αρχείο DOCX) . . . . . . .  ΕΔΩ