Αντικατάσταση τμήματος καταθλιπτικού αγωγού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Σκήτης Δ. Κοζάνης

Αντικατάσταση τμήματος καταθλιπτικού αγωγού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Σκήτης Δ. Κοζάνης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (pdf)