Ασφάλισης Γενικής Αστικής Ευθύνης και Περιουσίας

Ασφάλισης Γενικής Αστικής Ευθύνης και Περιουσίας

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών
«Ασφάλισης Γενικής Αστικής Ευθύνης και Περιουσίας / Διακοπής Εργασιών» για την περίοδο 2021-2022
Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα:

  • Αναλυτική Διακήρυξη (Pdf)…………………… Εδώ
  • Έντυπο οικονομικής προσφοράς (Doc) ….. Εδώ