Κατασκευή διασύνδεσης υδρογεώτρησης

Κατασκευή διασύνδεσης υδρογεώτρησης

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)
προκηρύσσει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου: «Κατασκευή διασύνδεσης υδρογεώτρησης Τ.Κ. Ρυμνίου»

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα

1.   Περίληψη Διακήρυξης (pdf) – ΕΔΩ