ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών
«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ & ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 2023-2025»

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα

Αναλυτική Διακήρυξη σε μορφή (pdf) . . . . . . . . . ΕΔΩ