Μίσθωση ανατρεπόμενου διαξονικού φορτηγού αυτοκινήτου

Μίσθωση ανατρεπόμενου διαξονικού φορτηγού αυτοκινήτου

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
για την «Μίσθωση ανατρεπόμενου διαξονικού φορτηγού αυτοκινήτου»

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα