ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Η ΔΕΥΑ Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην παροχή υπηρεσίας

«Καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑ Κοζάνης»

(CPV: 90911200-8) συνολικού προϋπολογισμού 28.500,00 € πλέον Φ.Π.Α., για ένα έτος.

 

Η υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τις τροποποιήσεις του.

Οι προσφορές λαμβάνοντας υπόψη την συνημμένη τεχνική περιγραφή θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑ Κοζάνης (2ο χλμ Κοζάνης-Θεσ/κης), ή στο  Email: protokolo@deyakoz.gr ή FAX: 2461051550 έως και την Παρασκευή 16-12-2022 και ώρα 12:30.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Κο Κων/νο Κουτσούπα στο τηλ 2461051558  και την Κα Βασιλική Πεσλή στο τηλ 2461051540  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Κατεβάστε την Τεχνική Προσφορά σε μορφή (PDF) . . . . . . . . . . . . . . . . ΕΔΩ