ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ,
π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι
ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
μόνο βάσει της τιμής, για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών:
«ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΔ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ –Δ. ΥΨΗΛΑΝΤΗ- ΑΙΑΝΗΣ-ΕΛΙΜΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2021-2023»

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα