ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΝΕΡΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΝΕΡΟΥ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣ Η ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ)

Δ  ι  α  κ  η  ρ  ύ  σ  σ  ε  ι

ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Για την προμήθεια
«ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΝΕΡΟΥ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΕΤΗ 2024 & 2025»

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα :

Αναλυτική Διακήρυξη (PDF). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ΕΔΩ

Έντυπο ΕΕΕΣ (PDF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ΕΔΩ

Φύλλο συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών (DOCX). . . . . . . . .  ΕΔΩ