ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κοζάνης
Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα :

1. Αναλυτική Διακήρυξη Προμήθειας (αρχείο PDF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΕΔΩ
2. Εντυπο Οικονομικής Προσφοράς (αρχείο DOCX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΕΔΩ
3. Φύλλο Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών (αρχείο DOCX) . . . . . . .  ΕΔΩ