ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣ Η ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ)

Δ  ι  α  κ  η  ρ  ύ  σ  σ  ε  ι

ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού,
για την :
<< ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ >>

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα :

Αναλυτική Διακήρυξη (PDF). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ΕΔΩ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E’ Φύλλο Συμμόρφωσης (DOC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΕΔΩ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’ Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (DOCX) . . . . . .  ΕΔΩ