Προμήθεια Θερμικών Υποσταθμών Τηλεθέρμανσης Κοζάνης

Προμήθεια Θερμικών Υποσταθμών Τηλεθέρμανσης Κοζάνης

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)

Δ  ι  α  κ  η  ρ  ύ  σ  σ  ε  ι

ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικου μειοδοτικού διαγωνισμούγια την Προμήθεια :
«Θερμικών Υποσταθμών καταναλωτών Τηλεθέρμανσης Κοζάνης» .

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα

Αναλυτική Διακήρυξη (αρχείο PDF). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΕΔΩ
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (αρχείο DOCX) . . . . . . . . . ΕΔΩ
Φύλλο Συμμόρφωσης (αρχείο DOCX). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΕΔΩ